กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ระเบียบการะทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินงบประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษ พ.ศ.2554
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยะฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ฯ พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
กฏกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562