บุคลากร

นางเตือนใจ รักษาพงศ์
ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2
นายวุฒิชัย บุญหล่ำ
รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2
นางอนุนาถ ชื่นจิตร์
รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2
นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์
รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2
นางสาวญาณินี สมประดี
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางนุจรี ทีสะเกตุ
นักจัดการงานทั่วไป
นางกันยา เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพิมพ์วิภา บำรุงทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสมปอง สุธาพจน์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอริยาภรณ์ วุฒิศรีศิริพร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายพิพัฒน์ สุพรธรรม
พนักงานขับรถ
นายพิชัย ว่นเครือ
พนักงานขับรถ
นายวิโรจน์ สุพรธรรม
พนักงานขับรถ
นายจิรมิตร พิมพ์เลิศ
ช่างไม้ ช 4
นายชลอ เทพสวัสดิ์
พนักงานธุรการ
นางคุณัญญ์อร เกตุมณี
แม่บ้าน
นายธนพัฒน์ หลวงราช
นักการภารโรง
นางสาวอรัญญา คำชื่น
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวสุพรรษา พุ่มห่าน
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางกอบแก้ว รินยุวะพรม
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายวีระ เดือนฉาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอรุณ พิบูลย์นำชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าที่ร้อยตรีธีรรัตน์ ย่วนภู่
นักวิชาการพัสดุ
นางขวัญจิต แก้วพริ้ง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวชนม์พิชชา เลี้ยงเชวงวงศ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอิศรา น่วมทนงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุทธิรัตน์ หลวงพันเทา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสุนีย์นาฏ เรืองรัตน์สุนทร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสุภาวดี บุตรดา
นักทรัพยากรบุคคล
นางอุไร วรครบุรี
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนวลวรรณ เอกรักษา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปิยนุช วงศ์กำภู
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนาตยา กองอ่อน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางวรรณวิภา สุนันธรรม
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางแววดาว คูเม้ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุจิตรา วงศ์รส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชชพล ชลิศราพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศมน ขำมาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจตุพร มกรกิจวิบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจิรวรรณ สันติภูมิโพธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาววรรัตน์ ภาสดา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอัจฉรียา สระทองเขียว
เจ้าพนักงานธุรการ
นางละลิดา สาลีวัฒนผล
นักวิชาการศึกษา
นางแสงเดือน สำเภา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจันทนา ไตรรงค์วิจิตร์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวขวัญพิรัลพัชร ฉายไสว
นักจิตวิทยา
นายศุภกร มรกต
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวนันทิดา เฟื่องไกรศรี
ศึกษานิเทศก์
นางสาวลักขณา โตงาม
ศึกษานิเทศก์
นางสาวชูขวัญ อินทรชัย
ศึกษานิเทศก์
นางสุวภัทร จิตร์เพ่ง
ศึกษานิเทศก์
นายธีรวัฒน์ ดวงใจดี
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร แพนทิศ
ศึกษานิเทศก์
นางสาวกรรณิการ์ บุญถนอม
ศึกษานิเทศก์
นางสาวชนันท์วัลย์ ชาติอุดมโภคิน
ศึกษานิเทศก์
นางสาวสุภัค แซ่เฮ้ง
ศึกษานิเทศก์
นางจันทรา โม่มาลา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางพิมลมาศ ขำวาจา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวภคกรณ์ นาคะพันธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายกิตติพงศ์ กิมหลีเชี้ยง
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นางสาวอนัญญา เหลาโชติ
นักคอมพิวเตอร์
นางสาวสมบูรณ์ สุขทวี
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายพรเทพ น่วมด้วง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวศุลีพร เงินรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ