วิสัยทัศน์

"สร้างคุณภาพ มุ่งบริการ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง และเป้าหมายโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
  2. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
  3. ให้บริการ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการจัดการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ