วิสัยทัศน์

"เขตพื้นที่วิถีใหม่ สร้างคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับเพื่อวางรากฐานความมั่นคง เป็นพลเมืองดีของชาติ
  2. เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพให้มีทักษะสูง
  3. พัฒนาผู้เรียนทุกมิติให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษที่ 21
  4. สร้างความเท่าเทียมด้านโอกาส ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา ผู้เรียนได้รับบริการทั่วถึง
  5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยชีวิตวิถีใหม่(New Normal)
  6. พัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา หลุดพ้นกับดักคุณภาพการศึกษา ด้วยมิติใหม่
  7. พัฒนาระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและศาสตร์พระราชา ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล