เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตในศตวรรษที่21มีสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะพื้นฐานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
  2. ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน และ ได้รับการแนะแนว ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการจำเป็นรายบุคคลและ ความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อให้มีทักษะการดำเนินชีวิตสามารถพึ่ตนเองได้
  3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันพร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปอย่างมีความสุข
  4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ใช้เทคนิคการชี้แนะ (Coaching)มีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ