เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย มีทัศนคติที่ถูกต้องและเรียนรู้อย่างมีความสุข
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับทุกคน มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตร และทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีใหม่ (New Normal) รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์พระราชา “เป็นหลักในการดำเนินชีวิต” เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
  3. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพหลุดพ้นกับดักคุณภาพการศึกษา มีทักษะวิชาชีพขั้นสูงมีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ
  4. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
  5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด มีหลักธรรมาภิบาล นวัตกรรม วิจัย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ก้าวพ้นกับดักสู่ความเป็นเลิศ