เป้าประสงค์

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
  3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
  4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาวะที่ดี
  5. บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
  6. สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาให้บริการ ดำเนินงานแบบบูรณาการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ