แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด (จำแนกตามกลุ่มงาน)

► ► กลุ่มอำนวยการ
1.เอกสารคำร้อง ในการขอใบรับรองสิทธิและหนังสือยินยอมให้หักเงิน กรุงไทย ออมสิน ช.พ.ค.(กรณีที่ 1 คนกู้ไม่ใช้คนค้ำประกัน)
☞ คำอธิบายเอกสารหมายเลข 1
2.เอกสารคำร้อง ในการขอใบรับรองสิทธิและหนังสือยินยอมให้หักเงิน ธอส.
☞ คำอธิบายเอกสารหมายเลข 2
► ► กลุ่มนโยบายและแผน
3.แบบการรวมสถานศึกษา
4.แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
5.แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
6.เอกสารการของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ อุบัติภัยหรือภัยพิบัติ
► ► กลุ่มบริหารงานบุคคล
7.แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวยื่นด้วยตนเอง หรือ สามารถกรอกคำร้องในระบบ AMSS ได้
8.แบบการขอพระราชทานเพลิงศพและหีบเพลิง
9.แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ
10.แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
11.แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
12.แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
13.แบบหนังสือมอบอำนาจ (คัดลอก ก.พ.7-ก.ค.ศ.16)
14.แบบขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
15.แบบคำขอขอเพิ่มวุฒิในประวัติ ก.พ.7-ก.ค.ศ.16
16.แบบคำขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นฯ
17.แบบคำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ
18.แบบใบลาอุปสมบท
19.ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
20.แบบคำร้องขอลาออกจากราชการ
21.แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ (แบบ 7127)
► ► กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22.แบบคำร้องขอเข้าศึกษาต่อการศึกษานอกระบบ-นักเรียนยื่นคำร้อง
23.แบบคำร้องขอเข้าศึกษาต่อการศึกษานอกระบบ-ผู้ปกครองยื่นคำร้อง
► ► กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24.แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
25.แบบฟอร์มค่าการศึกษาบุตร
26.เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอเบิกเงินค่าก่อสร้าง ซ่อมแซม
27.แบบขอใช้รถยนต์ส่วนตัว
28.บันทึกยืมเงิน กรณีครูยืมเงิน
29.แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร
30.แบบบันทึกยืมเงิน
31.แบบประมาณการค่าพาหนะ
32.แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
33.รายการที่ส่งในการยืมเงิน
34.แบบการทำสัญญายืม 1 คน
35.แบบการทำสัญญายืมกรณีหลายคน
36.การส่งใช้เงินยืม ค่าพาหนะ
37.แบบฟอร์มบันทึกส่งใช้เงินยืม
38.แบบจัดซื้อจัดจ้าง
39.แบบฟอร์มการเบิกใบเสร็จรับเงิน
40.ระเบียบและพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างปี2560
► ► พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
41.แบบฟอร์มขอรับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง